|
නවතම එකතුවිම්
ප්‍රයෝජන වන සම්බන්ධතා
තෙරුවන් සරණයි!

අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගැනේ.

මෙම වෙබ් අඩවිය බෞද්ධ කටයුතු පිලිබඳ විශේෂ වැඩසටහන් කීපයක් පවත්වාගෙන යන අතර ලබා නොලබන, සේවයක් සැලසීමේ අරථයෙන් පමණක් කටයුතු සිදුවේ. මෙහිදී ඔබට පළාත්, පළාත් වලට අදාල දිස්ත්‍රික්ක, දිස්ත්‍රික්ක වලට අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශ, යටතේ ඇති බෞද්ධ විහාරස්ථාන පිළිබඳව බෞද්ධ ජනතාව දැනුවත් වීමක්  එම විහාරස්ථාන වල චිරස්තියෙන් අපේක්ෂා කෙරේ.

ඔබේ ප්‍රදේශයේ පවතින විහාරස්ථානය පිළිබඳව විහාරාධිපති  ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුමැතිය සමග වෙබ් අඩවිය හරහා අප වෙත යොමි කිරීමට හැකියාව ඇත .

මෙහි  ක්ෂණික සෙවුම් පහසුකම් මගින් ඕනැම බෞද්ධ විහාරස්ථානයක් ඉක්මනින් සොයාගෙන හැකිවීමද විශේෂත්වයකි. 

ස්තුතියි!

 

|